Evropská unie
Evropský sociální fond
Operační program Zaměstnanost

Strategický plán rozvoje města Boskovice

Tvoříme Strategický plán
rozvoje města Boskovice 2022-2032

Jsme přesvědčeni, že dobrá Strategie je základem rozvoje města. Naší Vizí je budovat město tak, aby bylo jedním z nejlepších míst pro život. Městem, kde mohou lidi pracovat, sportovat, bavit se nebo jen tak odpočívat. Strategie nám vytyčuje cestu, po které se musíme vydat, abychom dosáhli cíle. 

Odkaz na strategický plán:
https://issuu.com/aqestrategy/docs/boskovice_n_vrh_strategie

Na tomto odkazu máte vždy k dispozici nejaktuálnější verzi strategického plánu rozvoje našeho města.

Prioritní oblast 1 - Ekonomika a cestovní ruch

Budujeme město, kde budou lidé chtít žít. Tvoříme potenciál pro pracovní příležitosti a zakládání firem. V dnešní době nové společnosti nemohou vznikat kdekoliv, neboť pracovníci a jejich znalosti nejsou zaměnitelní. Kulturně historický, přírodní a volnočasový potenciál města zužitkujeme k rozvoji konstruktivní spolupráce v oblasti cestovního ruchu, k posilování dobrého obrazu města navenek a k podpoře marketingových aktivit města.

Prioritní oblast 2 - Dopravní a technická infrastruktura

Prostupnost města, zajištění kapacit pro parkování, podpora cyklo dopravy, adaptace města na klimatické změny, to jsou jen vybrané cíle, na které se zaměřujeme. Uvědomujeme si, že vnější prostředí a zeleň má významný dopad na atraktivitu města a kvalitu života obyvatel. 

Prioritní oblast 3 - Bydlení, životní prostředí a veřejný prostor

Velký význam přikládáme možnosti výstavby startovacích a sociálních bytů (bezbariérové ​​a adaptabilní byty) pro mladé rodiny z Boskovic a obyvatele města v důchodovém věku. Budeme pokračovat v regeneraci historických památek města a údržbě dalších kulturních a přírodních památek ve městě. Uvědomujeme si aktuální problémy, jako je rozvoj systému nakládání s odpady, kvalita ovzduší, hluk, ekologizace, vody a nepříznivé dopady klimatických změn .

Prioritní oblast 4 - Sport, kultura a volný čas

Sport a pohybové aktivity občanů jsou velmi významnou součástí života společnosti s významně pozitivním dopadem do mnoha jeho oblastí.  Aktivní trávení volného času plní nenahraditelnaou úlohu při harmonickém rozvoji osobnosti, sociálního vědomí a formování hodnotového systému. 

 

Prioritní oblast 5 - Vzdělávání, sociální a zdravotní oblast, bezpečnost

Rozvíjíme veřejné služby, které zajišťují kvalitu života občanů. Mezi priority patří podpora zdravotní péče, sociální péče, oblasti školství, apod. Průběžně sledujeme spokojenost obyvatel a na podněty se snažíme účinně reagovat. Máme zájem na růstu počtu obyvatel města a celkové prosperitě.
 

Prioritní oblast 6 - Veřejná správa

Snažíme se pojímat veřejnou správu jako službu občanovi, naplnit principy dobrého vládnutí opřené o otevřené a průhledné rozhodování. Fungovat efektivně a výkonně. Aplikujeme nové poznatky, inovace v oblasti informačních technologií. Sledujeme trendy a učíme se. 
 

Menu