Evropská unie
Evropský sociální fond
Operační program Zaměstnanost

Rozvoj nástrojů strategického řízení, komunikace s veřejností a vzdělávání úředníků
v podmínkách města Boskovice.
Číslo projektu: CZ.03.4.74/0.0/0.0/17_080/0010026

Strategický plán rozvoje města Boskovice

Jsme přesvědčeni, že dobrá Strategie je základem rozvoje města. Naší Vizí je budovat město tak, aby bylo jedním z nejlepším míst pro život. Městem, kde mohou lidi pracovat, sportovat, bavit se nebo jen tak odpočívat. Strategie nám vytyčuje cestu, po které se musíme vydat, abychom dosáhli cíle. 

Dobrá správa města

Snažíme se pojímat veřejnou správu jako službu občanovi, naplnit principy dobrého vládnutí opřené o otevřené a průhledné rozhodování. Fungovat efektivně a výkonně. Aplikujeme nové poznatky, inovace v oblasti informačních technologií. Sledujeme trendy a učíme se. 


Aktivní volný čas

Sport a pohybové aktivity občanů jsou velmi významnou součástí života společnosti s významně pozitivním dopadem do mnoha jeho oblastí.  Aktivní trávení volného času plní nenahraditelnaou úlohu při harmonickyém rozvoji osobnosti, sociálního vědomí a formování hodnotového systému. 


Kvalita života obyvatel

Rozvíjíme veřejné služby, které zajišťují kvalitu života občanů. Mezi priority patří podpora zdravotní péče, sociální péče, oblasti školství, apod. Průběžně sledujeme spokojenost obyvatel a na podněty se snažíme účinně reagovat. Máme zájem na růstu počtu obyvatel města a celkové prosperitě.


Infrastruktura

Prostupnost města, zajištění kapacit pro parkování, podpora cyklo dopravy, adaptace města na klimatické změny, to jsou jen vybrané cíle, na které se zaměřujeme. Uvědomujeme si, že vnější prostředí a zeleň má významný dopad na atraktivitu města a kvalitu života obyvatel. 


Životní prostředí

Hlavní směry péče, v nichž se bude městská správa nejvíce angažovat jsou: adaptace na klimatické změny, zajištění funkčního systému městské zeleně a příměstské krajiny, zabezpečení čistoty města a efektivního a ekologického nakládání s odpady, efektivní spolupráce s veřejností a ekologická výchova občanů a zlepšení péče o veřejná prostranství v zastavěné části města.